PrivacyBeleid

 

Privacybeleid ShopPuur

 

Over ons privacybeleid

 

ShopPuurcgeeft veel om je privacy.

We verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.

En gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou hebben verzameld.

En jouw gebruik van onze diensten.

Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website.

En de daarop ontsloten dienstverlening van ShopPuur.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/08/2021.

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorafgaande versies.

 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld.

Waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie.

En onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan.

En hoe wij jou gegevens tegen misbruik beschermen.

Welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel;

onze dienstverlening verder te verbeteren.

Deze gegevens bijv je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem zijn geen persoonsgegevens

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

Wij gebruiken je gegevens niet voor gerichte marketing .

Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan je verzoek-

Op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet om toestemming.

Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden.

Op grond van de overeenkomst tussen hen en ons. Of een eed of wettelijke verplichting. 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan ShopPuur op grond van wettelijke verplichting worden gehouden.

Het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen.

Maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren je gegevens  zolang je klant van ons bent.

Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer gebruik wenst te maken.

Als je dit bij ons doorgeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen..

Wij dienen facturen met je (persoons) gegevens te bewaren.

deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben geen toegang meer tot je klantprofiel.

En documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

 

Jouw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten.

Met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens.

Enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres.

In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen,

zullen wij je vragen je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling.

Die hanteren wij binnen onze systemen.

Je hebt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vermoed dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken.

En die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

En mag je weten welke gegevens wij over jou hebben verzamelt.

Wil je dit weten dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Het kan ook zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om jou gegevens langer te moeten bewaren.

Dan hoor je dat van ons.

Kloppen je gegevens niet of niet meer en wil je dat wij dit voor je aanpassen?

Laat ons weten welke de goede gegevens zijn.

Wil je dat wij jou gegevens helemaal verwijderen, geen probleem.

Stuur ons een mail met dit verzoek naar info@shoppuur.nl en je ontvangt binnen 30 dagen een reactie.

Als we je verzoek hebben ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie.

Van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

En onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

 

Recht op beperking van de verwerking

 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij [laten] verwerken die betrekking hebben op jou persoon.

Of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contact persoon voor privacyzaken.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging.

Dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij [laten] verwerken.

En die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn.

Door een andere partij te laten uitvoeren.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon privacyzaken.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen eenreactie op je verzoek.

Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën.

Van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt.

Of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten.

De veilige koppeling van databestanden kan niet langer worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen..

De verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van ShopPuur.

Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken.

In afwachting van de afhandeling van je bezwaar.

Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken,

aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming,

of profilering te worden onderworpen.

Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Ben je van mening dat dit wel zo is neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Over de gegevensbewerking

 

Webwinkelsoftware

 

Jouwweb

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb.

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,

worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot je gegevens.

Om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten,

verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit:

de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Jouwweb is een gecertificeerde verwerker van bankgegevens.

Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen.

Met betrekking tot je gebruik van de software.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Jouwweb behoudt zich het recht om voor verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen.

Om dienstverlening verder te verbeteren.

Jouwweb houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons) gegevens.

 

Webhosting

 

TransIp

VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [AANBIEDER].

[AANBIEDER] verwerkt persoonsgegevens namens ons.

En gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden.

Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.

Dit zijn geen persoonsgegevens.

[AANBIEDER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen.

[AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Email

Wij versturen onze transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware Jouwweb.

Bevestigingsmails die je ontvangt van onze website.

En webformulieren worden verzonden via de servers van Jouwweb.

Jouwweb zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de 'unsubscribe' link.

Als je hierop klikt zal je geen email meer ontvangen van onze website.

Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen.

Je persoonsgegevens worden door Jouwweb beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten.

Jouwweb maakt gebruik van cookies.

En andere internettechnologieen die inzichtelijk maken. Of emails worden geopend en gelezen.

Daarnaast verwerkt Jouwweb informatie over je als ontvanger.

En de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Deze gegevens worden 30 dagen bewaard.

Jouwweb behoudt zich het recht voor om..

jouw gegevens te gebruiken voor het verdere verbeteren van de dienstverlening.

En in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Mollie Payment

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop,

Wij maken gebruik van het platform van Mollie.

Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens:

Je bankrekening - of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.

En in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens,

zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening.

Hiervoor schakelen zij derden in.

Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van ) de betalingen in onze webshop,

maken wij gebruik van het platform van Klarna.

Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals :

je bankrekening- of creditcardnummer.

Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen,

om je persoonsgegevens te beschermen.

Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren.

En in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit),

persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens,

zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening,

waarvoor zij derden inschakelen.

Klarna bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

WebwinkelKeur

We verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur.

Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur,

ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.

WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website.

In sommige gevallen kan Webwinkelkeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven.

In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur.

Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen,

om je persoonsgegevens te beschermen.

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening,

derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot je persoonsgegevens ,

zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en Logistiek

 

Post nl

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Post.nl delen.

Post.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat Post.nl onderaannemers inschakelt?

Post.nl stelt je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en Boekhouden

 

Eigen boekhouder

Voorbeeld: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding.

Wij maken gebruik van de diensten van[AANBIEDER].

Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor administreren van verkoopfacturen.

Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

[AANBIEDER] is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.

[AANBIEDER] gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Cookies

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google.

Als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden.

En rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet - en regelgeving,

inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan:

de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies,

is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Cookies 

Dit is een klein bestand dat door de webshop wordt meegestuurd .

En door jouw browser op randapparatuur, hetzij je computer,tablet of telefoon, wordt geplaatst.

Deze cookie kan de informatie die hierin is opgeslagen naar de webshop terugsturen,

wanneer je de webshop opnieuw bezoekt.

We gebruiken cookies om te onthouden welke producten je plaatst in je winkelmandje,

de technisch noodzakelijke cookies om zo maar te zeggen.

Zo maken we dus ook gebruik van cookies die herkennen dat je eerder op de webshop bent geweest.

Je hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw in te loggen.

 

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van je browser kun je ervoor zorgen, dat er geen cookies worden opgeslagen,

op je computer en kun je eerder geplaatste cookies wissen.

Er zijn cookies die je simpelweg wel moet accepteren om een bestelling te kunnen plaatsen.

 

Social media

Als je bent ingelogd op een van de social media kanalen en je gebruikt hiervoor onze button,

worden ook cookies geplaatst en gelden de privacyverklaringen van deze social media.

 

Google 

We willen graag weten hoe je onze webshop bekijkt en hoe je de webshop gebruikt.

Hierdoor kunnen we de webshop blijven verbeteren, zodat het shoppen makkelijker,

maar vooral leuker wordt.

Om dit alles goed in kaart te brengen gebruiken we hiervoor Google Analytics.

Google Analytics plaatst daardoor cookies en gelden de privacacyverklaringen van Google.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten alle tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens,

met betrekking tot jou verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

ShopPuur

Rozenstraat 6 A

7601 AP Almelo Overijssel Nederland 

Tel: 0620847283

E-mail: info@shoppuur.nl

 

Contactpersoon privacyzaken

Janet Riekels